Kontakt

e-mail: ddchmielowice@o2.pl
tel. 77 4743901

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Dom Dziecka w Chmielowicach reprezentowany przez Dyrektora – Ingrydę Gaida
ul. Nyska 18, 45-940 Opole REGON: 000204783
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres            e-mail: inspektor@kanclearia-odo.pl , lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1) realizacji zadań statutowych oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dom Dziecka w Chmielowicach, w tym m.in. na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 z 2011 r., poz.1720) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
2) realizacji przez Dom Dziecka w Chmielowicach ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa lub w ramach sprawowania misji publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4.  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np: sądowi, Policji).
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Domu Dziecka w Chmielowicach na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
8. Przysługuje Pani/Panu:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do usunięcia danych w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO.
c) Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d) W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
e) Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.